منسوج بی بافت (اسپان لس)

تولید انواع منسوجات بی بافت (اسپان لس ) با حداقل گرماژ 35 الی 150 گرم و عرض حداقل 10 سانتی متر الی 3 متر درانواع رنگ.