محصولات

پرده بیمارستانی

پرده های بیمارستانی
برای پرده های یکبار مصرف مزیت های زیادی در نظر گرفته شده است
• هزینه کمتری دارند
• به کاهش هزینه های لباسشویی کمک می کنند.
• جلوگیری از شیوع عفونت ها در بیمارستان کمک می کنند.
پیشنهاد می کنیم بنا به دستورالعمل ها هر شش تا نه ماه یکبار پرده های یکبار مصرف را تغییر دهید.