محصولات

ماساژ تراپی

اسپان لیس شرکت بی بافت گستر جهان با استفاده از الیاف طبیعی در محصول خود امکان تنفس بدن و تبادل مواد مورد استفاده در ماساژ را امکان پذیر میسازد.