محصولات

پدهای دارویی و درمانی و زیبایی

یکی از محصولات بی بافت گستر جهان مخصوص بکارگیری در ماسک های دارویی و درمانی میباشد. که با آغشته شدن این پارچه ها به مواد مورد نظر میتواند باعث هرچه بهتر شدن جذب این گونه مواد روی پوست شخص مورد نظر باشد.