محصولات

نوار چسب پزشکی

یکی از محصولاتی که هم اکنون در صنایع پزشکی و بهداشتی مورد مصرف صنایع پایین دستی منسوجات بی بافت قرار میگیرد استفاده از این نوع پارچه ها در ساخت نوار چسب های پزشکی است.
محصولات بی بافت گستر جهان با بهترین کیفیت در خصوص تولید این نوع پارچه گام کوچک و موثری در حفظ بهداشت کشور بر می دارد.