محصولات

خودروسازی

یکی از پارچه های اسپانلیس تولیدی شرکت بی بافت گستر جهان در تولید بخشهای تزئینی و صداگیری خودروسازی استفاده میشود.